نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییرنمودار
هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰مشاهده
هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰مشاهده
هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰مشاهده
هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰مشاهده
هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰